biolog - INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU PAJIȘTI BRAȘOV

Anunț publicat pe 28 Jan 2019

1 post disponibil - cercetare

Descrierea candidatului ideal

1. Nivelul postului: Execuție: specialist 2. Relațiile: a). Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): se subordonează directorului general, directorului științific, șefului de laborator; b). Funcționale (colaborare): cu toate compartimentele institutului; c). Reprezentare (colaborare, consultanță): reprezintă institutul în domeniul de activitate de care răspunde, conform sarcinilor primite prin ordin de deplasare sau prin decizie. 3. Descrierea sarcinilor ce revin postului - respectă etica și deontologia activității de cercetare – dezvoltare; - elaborează obiective de cercetare şi prezintă conducerii institutului propuneri de realizare a acestora; - participă la conferințe, colocvii, comunicări de specialitate din țară și străinătate; - este responsabil de îndeplinirea sarcinilor ce îi revin din planul tematic de cercetare al institutului ; - elaborează și trimite spre publicare articole la reviste de specialitate din țară și străinătate; - colaborează cu ceilalți angajați, cu specialiștii din cadrul ICDP Brașov sau din alte institute, precum şi cu alți specialiști din domeniu; - realizează rapoarte de activitate lunare; - răspunde de îndeplinirea legală şi la timp a tuturor sarcinilor prevăzute în fișa postului, precum şi a celor trasate prin dispoziţiile superiorului ierarhic; - cunoaște, aplică şi respectă normelor, procedurilor şi regulamentelor interne precum și a dispozițiilor legale incidente; - răspunde de utilizarea judicioasă a resurselor materiale, financiare şi informaționale pe care instituția i le pune la dispoziție, exclusiv în interesul serviciului; - răspunde material de bunurile luate pe inventarul personal; - raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situații şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa; - păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces în cadrul serviciului; - răspunde patrimonial integral față de instituție, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru pagubele pe care le-a cauzat prin faptele sale; - răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor, competențelor şi responsabilităților prevăzute în fișa postului sau solicitate de șeful ierarhic, la standardele cantitative şi calitative cerute de șeful ierarhic superior; - la solicitarea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecționare profesională; -manifestă bună credință şi loialitate față de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaților săi; - participă la procesul de evaluare periodică a performanțelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare; - realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale; - participă la acțiuni interne/externe prevăzute de legislația în vigoare referitoare la prevenirea şi gestionarea situațiilor de urgență.

Descrierea jobului, responsabilitati si beneficii

D. ÎNSCRIEREA LA CONCURS Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de inginer biolog, va cuprinde obligatoriu următoarele: • Cererea candidatului, adresată conducerii ICDP Brașov, prin care solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de inginer agronom, aprobată de către conducerea institutului, conform modelului prezentat în Anexa 1 (în original); • Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare; (model prezentat în Anexa 2) (în original); • Lista de lucrări a candidatului, (semnată de candidat): teza/tezele de doctorat; cărți publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute sau în reviste din țară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din țară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări; ( DACĂ ESTE CAZUL ) • Curriculum vitae, semnat de candidat (în original); • Adeverință de vechime în muncă, eliberată de instituția unde candidatul este titular, în care se evidențiază traiectoria profesională - perioadele şi funcțiile profesionale ale candidatului în învățământul superior/cercetare științifică/alte activități, precum şi documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfășurarea de activități de învățământ superior sau de activități de cercetare în țară ori în străinătate (în original; adeverințele din străinătate trebuie traduse şi legalizate); • Copii conforme cu originalul: • act de identitate ( CI / BI ) • certificatul de naștere; • certificatul de căsătorie (dacă este cazul); Aceste copii vor fi însoțite de către documentele originale. • Copii legalizate: • diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă; • cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților; • Mapa cu contribuții științifice semnificative. Mapa cu contribuții științifice semnificative este constituită din lista lucrărilor publicate însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative. (DACĂ ESTE CAZUL) • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale; Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus, o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. • Scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă. E. PROBELE CONCURSULUI 1. Pentru gradul profesional Asistent cercetare științifică (ACS ): - examen de limbă de circulație mondială: traducerea unui text cu dicționarul; - examen oral, cu notă minimă pentru a fi admis, 8 fără nici un 7; 2. Pentru gradul profesional Cercetător științific ( CS ): - examen din specialitatea pentru care candidează: scris și oral; - examen de limbă de circulație mondială (eliminatoriu) – retroversiune și conversație sau documente de atestare de către un organism autorizat; - probă practică de tehnică experimentală: oral; - nota medie minimă 8, fără nici un 7. 3. Pentru gradul profesional Cercetător științific gr. III ( CS III ): - analiza activității desfășurate: interviu; - concursul este pe bază de dosar și interviu. Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul I.C.D.P. Braşov, str. Cucului, nr. 5, la secretariatul unității până la data de 15 februarie 2019, între orele 0730 - 1530.


Despre INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU PAJIȘTI BRAȘOV

Website: www.pajisti-grassland.ro

Pentru a aplica la acest job trebuie sa va autentificati!

  • Tip job: Full time
  • Locatie: Brașov,
    Brașov Vezi pe harta
  • Numar de posturi disponibile: 1
  • Departament: cercetare
  • Permis de conducere: Nu